Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Thỏa thuận” hoặc “Điều khoản Dịch vụ”) là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn, một cá nhân hoặc một tổ chức (“bạn” hoặc “người dùng”) và Tikdown.org về việc sử dụng Tikdown. org và các trang web liên quan khác do Tikdown.org sở hữu và / hoặc điều hành (gọi chung là “Trang web”), các sản phẩm và Dịch vụ, như được định nghĩa bên dưới.

Tikdown.org cung cấp Trang web và Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung, thông tin, đồ họa, tài liệu, văn bản, sản phẩm và tất cả các yếu tố và sản phẩm khác được cung cấp thông qua Trang web và Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”) để bạn sử dụng tùy theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và tất cả các điều khoản và điều kiện có và / hoặc được tham chiếu ở đây cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được quy định trên Trang web.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản Dịch vụ này, bạn không nên sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản cụ thể bổ sung nào áp dụng cho Nội dung cụ thể hoặc cho một giao dịch cụ thể được ký kết thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, thì bạn không nên sử dụng phần của Trang web hoặc Dịch vụ có chứa Nội dung đó hoặc thông qua đó các giao dịch đó được kết thúc . Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Tikdown.org hiện tại hoặc trong tương lai hoặc truy cập Trang web Tikdown.org hoặc nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, miễn phí hoặc thanh toán, do Tikdown.org cung cấp, bạn sẽ phải tuân theo các nguyên tắc và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này có thể được Tikdown.org sửa đổi bất kỳ lúc nào khi có thông báo được cung cấp bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây: thông qua việc đăng trên trang chính của Trang web, tại hoặc sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Người dùng của mình (như được định nghĩa bên dưới), hoặc bằng e-mail đến địa chỉ bạn đã cung cấp khi thiết lập Tài khoản Người dùng của mình. Việc bạn không cung cấp hoặc duy trì thông tin liên hệ chính xác hoặc hiện tại trong Tài khoản Người dùng của mình sẽ không làm bạn mất trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này được sửa đổi theo thời gian.

Vui lòng kiểm tra các Điều khoản Dịch vụ này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết tất cả các điều khoản chi phối việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn. Các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho Nội dung không do người dùng tạo. Các điều khoản cụ thể như vậy có thể bổ sung cho các Điều khoản dịch vụ này hoặc, khi không phù hợp với các Điều khoản dịch vụ này, các điều khoản cụ thể đó sẽ chỉ thay thế các Điều khoản dịch vụ này trong trường hợp nội dung hoặc mục đích của các điều khoản cụ thể đó không nhất quán với các Điều khoản dịch vụ này .

Tikdown.org có quyền thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật đối với Nội dung hoặc định dạng của Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tikdown.org cũng có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình.

Nghĩa vụ của Người dùng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ cho các mục đích được các Điều khoản Dịch vụ này cho phép cũng như bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong các khu vực pháp lý có liên quan. Tikdown.org KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ VIỆC VI PHẠM LUẬT, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG NÀO DO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA CAM KẾT THEO HÀNH VI CỦA BẠN. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, TRANG WEB và Tikdown.org CỦA BẠN KHÔNG TÁI TẠO CÁC LUẬT, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. Cụ thể, bạn đồng ý và đảm bảo rằng khi sử dụng Trang web và Dịch vụ, hành động của bạn không trái với luật, quy tắc hoặc quy định của (1) quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn cư trú, hoặc (2) quốc gia, tiểu bang, hoặc địa phương nơi đặt trụ sở hoặc hoạt động của Tikdown.org. Điều này bao gồm việc tuân thủ các hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu hiện hành cũng như các hạn chế khác.

Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ
Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua các phương tiện do Tikdown.org hoặc các đối tác được ủy quyền của Tikdown.org cung cấp. Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Dịch vụ bằng các phương tiện tự động và bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Dịch vụ).

Hơn nữa, bạn đồng ý:

không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào việc tận hưởng Trang web và Dịch vụ của người dùng khác hoặc các trang liên kết hoặc liên kết;
không được tải lên, đăng hoặc truyền qua Trang web và Dịch vụ bất kỳ vi-rút nào hoặc các tệp có hại, gây rối hoặc phá hoại khác;
không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Tài khoản Người dùng, mật khẩu hoặc hệ thống của người dùng khác;
không được truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung Người dùng nào (như được định nghĩa bên dưới), mà bạn không được phép truy cập theo các điều khoản ở đây;
không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật của hoặc gây hại cho Trang web, Dịch vụ, Nội dung, Nội dung Người dùng, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hoặc mạng được kết nối hoặc truy cập thông qua Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết hoặc liên kết nào các trang web.

Thời hạn và Chấm dứt

Thời hạn của các Điều khoản Dịch vụ này (“Thời hạn”) sẽ bắt đầu khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và sẽ tiếp tục vĩnh viễn trừ khi Tikdown.org hoặc bạn chấm dứt bằng thông báo bằng văn bản. Tikdown.org có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, các Điều khoản Dịch vụ này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào hoặc các yêu cầu khác được mô tả ở đây. Khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản Dịch vụ này, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web này và các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền và tài sản trí tuệ khác của Tikdown.org.

TRƯỚC KHI CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY, BẠN SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ BẤT CỨ CÁCH NÀO.

Liên kết đến các trang web khác và tài liệu của bên thứ ba

Trang web và Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến Trang web khác và / hoặc các sản phẩm của bên thứ ba và không thuộc quyền kiểm soát của Tikdown.org (gọi chung là “Tài liệu của bên thứ ba”). Tikdown.org sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Tài liệu của bên thứ ba đó. Tikdown.org chỉ cung cấp các liên kết như vậy để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng Trang web và Dịch vụ, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào đến bất kỳ Tài liệu của Bên thứ ba nào không có nghĩa là Tikdown.org xác nhận nội dung, sản phẩm và / hoặc dịch vụ của Thứ ba đó Tài liệu Đảng. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược ở đây, không có điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào liên quan đến Tài liệu của bên thứ ba đó hoặc cho phép bạn sử dụng Tài liệu của bên thứ ba đó.

Sở hữu trí tuệ

Bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu khác trong Trang web, Tikdown.org, Dịch vụ và Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, dịch vụ, âm thanh, video, văn bản và ảnh, nhưng không bao gồm Nội dung của Người dùng) còn lại với Tikdown.org và / hoặc người cấp phép của nó. Trừ khi được cung cấp cụ thể ở đây hoặc được Tikdown.org ủy quyền bằng văn bản, tất cả các quyền trong Trang web, Dịch vụ và Nội dung không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu. Bạn đồng ý không sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tạo sẵn để tải xuống, truyền tải, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, cấp phép, cấp phép lại, thiết kế đối chiếu hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Nội dung, Trang web, Tikdown .org, hoặc Dịch vụ, ngoài việc kết hợp với Dịch vụ do Tikdown.org cung cấp thông qua các Trang web.

Tikdown.org từ chối mọi quyền đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, bản quyền, bằng sáng chế, tên miền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba. Tất cả lợi ích sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba được tham chiếu ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn Tài liệu của bên thứ ba hoặc được cung cấp trên Trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Tikdown.org từ chối bất kỳ lợi ích độc quyền nào trong các quyền sở hữu trí tuệ ngoài quyền sở hữu trí tuệ của họ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của Tikdown.org được cung cấp “nguyên trạng”. Tikdown.org không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Tikdown.org không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của nó hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Tikdown.org hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Tikdown. org trang web Internet, ngay cả khi Tikdown.org hoặc đại diện được ủy quyền của Tikdown.org đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật, bị cấm bởi Điều khoản Dịch vụ này, hoặc bằng bất kỳ cách nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ Trang web hoặc Dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào chặn, “khai thác” hoặc thu thập thông tin từ hoặc thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được Tikdown.org cung cấp có chủ đích cho tất cả người dùng của Trang web hoặc Dịch vụ. Bạn không được tiến hành, hỗ trợ hoặc tham gia vào một cuộc tấn công vào bất kỳ máy chủ Tikdown.org nào hoặc cố gắng phá vỡ các máy chủ Tikdown.org.

Sự riêng tư

Tikdown.org tôn trọng quyền riêng tư của bạn cũng như việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng xemChính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin quan trọng và tiết lộ liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Liên kết đến trang web này

Liên kết đến Trang web này được cho phép với điều kiện là bạn tuân thủ các quy tắc sau. Bạn có thể liên kết đến trang chủ của Trang web này hoặc đến bất kỳ trang nào khác của Trang web này. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng liên kết nội dòng (hoặc liên kết nóng) hoặc đóng khung. Bạn không được ngụ ý rằng Tikdown.org xác nhận hoặc tài trợ cho trình liên kết hoặc trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của nó.

Điều khoản khác

Tikdown.org không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cũng như không chịu bất kỳ rủi ro nào nếu vì bất kỳ lý do gì mà sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web này vi phạm luật quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Những người truy cập Trang web hoặc Dịch vụ làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc gia của họ.