เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อตกลง" หรือ "ข้อกำหนดในการให้บริการ") เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") และ Tikdown.org เกี่ยวกับการใช้ Tikdown org และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ Tikdown.org เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตามคำจำกัดความด้านล่าง

Tikdown.org ทำให้เว็บไซต์และบริการ รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล กราฟิก เอกสาร ข้อความ ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์และบริการ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") สำหรับการใช้งานของคุณภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่และ/หรืออ้างอิงในที่นี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือบริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือธุรกรรมเฉพาะที่สรุปผ่านเว็บไซต์หรือบริการ คุณไม่ควรใช้ส่วนของเว็บไซต์หรือบริการที่มีเนื้อหาดังกล่าวหรือผ่านการทำธุรกรรมดังกล่าว . นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ Tikdown.org ในปัจจุบันหรืออนาคต หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ Tikdown.org หรือรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ไม่ว่าจะฟรีหรือสำหรับการชำระเงินที่ให้บริการโดย Tikdown.org คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขที่บังคับใช้ ให้กับสินค้าหรือบริการดังกล่าว

Tikdown.org อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งให้ทราบโดยวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้: ผ่านการโพสต์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ ที่หรือหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือทางอีเมล์ตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ความล้มเหลวของคุณในการจัดหาหรือรักษาข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะไม่ละทิ้งความรับผิดชอบของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบข้อกำหนดทั้งหมดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะอาจนำไปใช้กับเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่ได้สร้างขึ้น ข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวอาจเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หรือที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวจะแทนที่ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เฉพาะในขอบเขตที่เนื้อหาหรือเจตนาของข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ .

Tikdown.org ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเกี่ยวกับเนื้อหาหรือรูปแบบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Tikdown.org ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของ Tikdown.org

ภาระผูกพันของผู้ใช้

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่อนุญาตโดยเงื่อนไขการบริการเหล่านี้เท่านั้น เช่นเดียวกับกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง Tikdown.org ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามกระทำโดยคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งาน Tikdown.org เว็บไซต์ และบริการของคุณไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณตกลงและรับประกันว่าในการใช้เว็บไซต์และบริการ การกระทำของคุณไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ (1) ประเทศ รัฐ หรือท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือ (2) ประเทศ รัฐ หรือพื้นที่ที่ Tikdown.org ตั้งอยู่หรือดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดในการส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดอื่นๆ

การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ
คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากโดยผ่านวิธีการของ Tikdown.org หรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการด้วยวิธีการอัตโนมัติ และคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่รบกวนหรือขัดขวางบริการ (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)

นอกจากนี้ คุณเห็นด้วย:

ไม่รบกวนหรือรบกวนความเพลิดเพลินของผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์และบริการหรือเว็บไซต์ในเครือหรือเชื่อมโยง
ไม่อัปโหลด โพสต์ หรือส่งผ่านเว็บไซต์และบริการไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ก่อกวน หรือทำลายล้างอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์และบริการ
ไม่ใช้หรือพยายามใช้บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือระบบของผู้ใช้รายอื่น
ไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงภายใต้ข้อกำหนดในที่นี้
ไม่ขัดขวางหรือรบกวนการรักษาความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา เนื้อหาของผู้ใช้ ทรัพยากรระบบ บัญชี รหัสผ่าน เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และบริการหรือในเครือหรือเชื่อมโยง เว็บไซต์

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อกำหนดของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") จะเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มใช้เว็บไซต์หรือบริการและจะดำเนินต่อไปอย่างถาวร เว้นแต่ Tikdown.org หรือคุณจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น Tikdown.org ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นใด ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือข้อกำหนดอื่นใดที่อธิบายไว้ในที่นี้ เมื่อมีการยุติหรือหมดอายุข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์นี้และบริการทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Tikdown.org

เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ อีกต่อไป

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นและสื่อของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์และบริการอาจรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม และที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Tikdown.org (รวมเรียกว่า “วัสดุของบุคคลที่สาม”) Tikdown.org จะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ สำหรับสื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว Tikdown.org ให้ลิงก์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์และบริการเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไปยังสื่อของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Tikdown.org ต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว วัสดุพรรค โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ที่ขัดต่อกันในที่นี้ ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะตีความได้ว่าให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตแก่คุณเกี่ยวกับวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือเพื่อให้สิทธิ์แก่คุณใช้วัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ Tikdown.org บริการ และเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ บริการ เสียง วิดีโอ ข้อความและภาพถ่าย แต่ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้) ตกอยู่กับ Tikdown.org และ/ หรือผู้อนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้หรือได้รับอนุญาตโดย Tikdown.org เป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ใส่กรอบ ทำให้สามารถดาวน์โหลด ส่ง แก้ไข เช่า ให้เช่า ยืม ขาย มอบหมาย แจกจ่าย อนุญาต อนุญาตช่วง วิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามเนื้อหา เว็บไซต์ Tikdown .org หรือ Services นอกเหนือจากบริการที่ Tikdown.org เสนอให้ผ่านทางเว็บไซต์

Tikdown.org ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อโดเมน หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อ้างถึงในที่นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือที่จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Tikdown.org ขอปฏิเสธผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Tikdown.org มีให้ “ตามที่เป็น” Tikdown.org ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ นอกจากนี้ Tikdown.org ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของตน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หรือไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Tikdown.org หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาบน Tikdown org เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต แม้ว่า Tikdown.org หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Tikdown.org จะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ห้ามโดยเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ หรือในทางใด ๆ ที่รบกวนหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์หรือบริการ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนักเกินไป หรือทำให้เว็บไซต์หรือบริการเสียหาย หรือที่รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่สกัดกั้น "ทุ่นระเบิด" หรือรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการ คุณไม่สามารถรับหรือพยายามรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ Tikdown.org ไม่ได้ตั้งใจให้ผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์หรือบริการ คุณจะต้องไม่ก่อตั้ง ช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ Tikdown.org ใดๆ หรือพยายามขัดขวางเซิร์ฟเวอร์ Tikdown.org

ความเป็นส่วนตัว

Tikdown.org เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและการใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับข้อมูลสำคัญและการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ได้ โดยคุณต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์นี้หรือไปยังหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การเชื่อมโยงแบบอินไลน์ (หรือฮ็อตลิงค์) หรือการจัดเฟรม คุณต้องไม่กล่าวเป็นนัยว่า Tikdown.org รับรองหรือสนับสนุนตัวเชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของมัน

เบ็ดเตล็ด

Tikdown.org ไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่รับความเสี่ยงใด ๆ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ละเมิดกฎหมายระดับชาติของประเทศใด ๆ ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการจะดำเนินการตามความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของตน