Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Avtalet" eller "Användarvillkoren") är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen en individ eller en enhet ("du" eller "användare") och Tikdown.org angående användning av Tikdown. org och andra relaterade webbplatser som ägs och/eller drivs av Tikdown.org (tillsammans "Webbplatsen"), produkter och tjänster, enligt definitionen nedan.

Tikdown.org gör webbplatsen och tjänsterna, inklusive allt innehåll, information, grafik, dokument, text, produkter och alla andra element och produkter som erbjuds via webbplatsen och tjänsterna (sammantaget "innehållet") tillgängliga för din användning med förbehåll för villkor som anges i detta dokument.

Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av och acceptera dessa användarvillkor och alla villkor som finns och/eller hänvisas till häri samt eventuella ytterligare villkor som anges på webbplatsen.

Om du inte godkänner alla villkor i dessa användarvillkor bör du inte använda webbplatsen eller tjänsterna. Om du inte samtycker till några ytterligare specifika villkor som gäller för visst innehåll eller för en viss transaktion som genomförs via webbplatsen eller tjänsterna, bör du inte använda den del av webbplatsen eller tjänsterna som innehåller sådant innehåll eller genom vilken sådana transaktioner genomförs . Dessutom, när du använder någon nuvarande eller framtida Tikdown.org-tjänst eller besöker Tikdown.org-webbplatsen eller skaffar produkter eller tjänster, oavsett om det är gratis eller mot betalning, som tillhandahålls av Tikdown.org, kommer du att omfattas av de riktlinjer och villkor som är tillämpliga till sådana produkter eller tjänster.

Dessa användarvillkor kan ändras av Tikdown.org när som helst efter meddelande på något av följande sätt: genom ett inlägg på hemsidans huvudsida, vid eller efter att du loggar in på ditt användarkonto (enligt definitionen nedan), eller via e-post till den adress du angav när du skapade ditt användarkonto. Din underlåtenhet att tillhandahålla eller underhålla korrekt eller aktuell kontaktinformation i ditt användarkonto kommer inte att undanröja ditt ansvar att följa dessa användarvillkor som ändras från tid till annan.

Vänligen kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är medveten om alla villkor som styr din användning av webbplatsen och tjänsterna. Specifika villkor kan gälla för icke-användargenererat innehåll. Sådana specifika villkor kan vara ett tillägg till dessa användarvillkor eller, om de inte överensstämmer med dessa användarvillkor, kommer sådana specifika villkor att ersätta dessa användarvillkor endast i den utsträckning som innehållet eller avsikten med sådana specifika villkor är oförenliga med dessa användarvillkor .

Tikdown.org förbehåller sig rätten att göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet eller dess format när som helst utan föregående meddelande. Tikdown.org förbehåller sig också rätten att avsluta eller begränsa din åtkomst till webbplatsen och tjänsterna eller någon del därav av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande.

Användarnas skyldigheter

Du samtycker till att endast använda webbplatsen och tjänsterna för ändamål som tillåts enligt dessa användarvillkor samt alla tillämpliga lagar, förordningar eller allmänt accepterad praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner. Tikdown.org ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON BROTT AV TILLÄMPLIGA LAGAR, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER SOM BEGIFTS AV DIG ELLER EN TREDJE PART PÅ DIN ORDNING. DET ÄR DITT ANSVAR ATT FÖRSÄKRA ATT DIN ANVÄNDNING AV Tikdown.org, WEBBPLATS OCH TJÄNSTER INTE strider mot GÄLLANDE LAGAR, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER. Specifikt samtycker du till och garanterar att när du använder webbplatsen och tjänsterna strider dina handlingar inte mot lagar, regler eller förordningar i (1) landet, staten eller orten där du bor, eller (2) landet, staten, eller ort där Tikdown.org finns eller verkar. Detta inkluderar att följa tillämpliga export- och importrestriktioner samt andra restriktioner.

Din användning av webbplatsen och tjänsterna
Du samtycker till att inte få tillgång till (eller försöka få åtkomst till) tjänsterna på något annat sätt än genom de medel som tillhandahålls av Tikdown.org eller dess auktoriserade partners. Du samtycker till att inte få åtkomst till (eller försöka få åtkomst till) tjänsterna på ett automatiserat sätt och att du inte kommer att delta i någon aktivitet som stör eller stör tjänsterna (eller servrarna och nätverken som är anslutna till tjänsterna).

Dessutom håller du med:

att inte störa eller störa någon annan användares åtnjutande av webbplatsen och tjänsterna eller anslutna eller länkade webbplatser;
att inte ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra via webbplatsen och tjänsterna några virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer;
att inte använda eller försöka använda en annan användares användarkonto, lösenord eller system;
att inte komma åt eller försöka komma åt något innehåll eller användarinnehåll (enligt definitionen nedan), som du inte har behörighet att få åtkomst till enligt villkoren häri;
att inte störa eller störa säkerheten för, eller på annat sätt orsaka skada på webbplatsen, tjänsterna, innehållet, användarinnehållet, systemresurserna, konton, lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via webbplatsen och tjänsterna eller någon ansluten eller länkad webbplatser.

Period och uppsägning

Villkoren för dessa användarvillkor ("Villkoren") börjar när du börjar använda webbplatsen eller tjänsterna och ska fortsätta i evighet om inte annat sägs upp av Tikdown.org eller dig genom skriftligt meddelande. Tikdown.org förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta eller avbryta tjänsterna eller någon del därav. Utan att det påverkar andra rättigheter, kommer dessa användarvillkor att upphöra automatiskt om du inte följer någon av begränsningarna eller andra krav som beskrivs häri. Vid uppsägning eller utgång av dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda denna webbplats och tjänsterna inklusive utan begränsning all användning av Tikdown.orgs varumärken, handelsnamn, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter.

VID UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL KOMMER DU INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA PÅ NÅGOT SÄTT.

Länkar till andra webbplatser och material från tredje part

Webbplatsen och tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser och/eller tredjepartsprodukter och som inte är under Tikdown.orgs kontroll (sammantaget "tredjepartsmaterial"). Tikdown.org ansvarar inte på något sätt för sådant Tredjepartsmaterial. Tikdown.org tillhandahåller sådana länkar endast för att underlätta för användarna av webbplatsen och tjänsterna, och inkluderingen av en länk till något tredjepartsmaterial innebär inte att Tikdown.org godkänner innehållet, produkterna och/eller tjänsterna i sådan tredje part. Festmaterial. Utan hinder av någon bestämmelse om motsatsen häri, ska ingenting i dessa användarvillkor tolkas som att det ger dig några rättigheter eller licenser med avseende på sådant Tredjepartsmaterial eller ger dig rätt att använda sådant Tredjepartsmaterial.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt, varumärke och alla andra äganderätter till webbplatsen, Tikdown.org, tjänster och innehåll (inklusive men inte begränsat till programvara, tjänster, ljud, video, text och fotografier, men exklusive användarinnehåll) ligger hos Tikdown.org och/ eller dess licensgivare. Såvida inte annat specifikt anges häri eller godkänts av Tikdown.org skriftligen, förbehålls alla rättigheter till webbplatsen, tjänsterna och innehållet som inte uttryckligen ges häri. Du samtycker till att inte kopiera, återpublicera, rama in, göra tillgängligt för nedladdning, överföra, modifiera, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, tilldela, distribuera, licensiera, underlicensiera, reverse engineering eller skapa härledda verk baserat på innehållet, webbplatsen, Tikdown .org, eller tjänster, annat än i samband med tjänsterna som erbjuds av Tikdown.org via webbplatserna.

Tikdown.org frånsäger sig härmed alla rättigheter till varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, upphovsrätt, patent, domännamn eller andra immateriella intressen som tillhör tredje part. Alla immateriella intressen hos tredje parter som hänvisas till häri, inklusive men inte begränsat till tredje parts material eller på annat sätt tillhandahållet på denna webbplats, tillhör deras respektive ägare. Tikdown.org frånsäger sig alla äganderättsintressen i de immateriella rättigheterna förutom deras egna.

varning

Materialet på Tikdown.orgs webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Tikdown.org lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Tikdown.org garanterar eller gör inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska Tikdown.org eller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Tikdown. orgs webbplats, även om Tikdown.org eller en auktoriserad Tikdown.org-representant har underrättats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Olaglig eller förbjuden användning

Du får inte använda webbplatsen eller tjänsterna för något syfte som är olagligt, förbjudet enligt dessa användarvillkor, eller på något sätt stör eller försöker störa webbplatsens eller tjänsternas korrekta funktion. Du får inte använda webbplatsen eller tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller tjänsterna, eller som stör någon tredje parts användning och åtnjutande av webbplatsen eller tjänsterna. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon programvara från tredje part som fångar upp, "minerar" eller på annat sätt samlar in information från eller via webbplatsen eller tjänsterna. Du får inte skaffa eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt av Tikdown.org för alla användare av webbplatsen eller tjänsterna. Du får inte inleda, hjälpa eller bli involverad i en attack mot någon Tikdown.org-server eller på annat sätt försöka störa Tikdown.org-servrarna.

Integritet

Tikdown.org respekterar din integritet och användningen och skyddet av din personliga information. Se vårintegritetspolicy för viktig information och avslöjande som rör insamling och användning av din personliga information i samband med din användning av denna webbplats.

Länkar till denna webbplats

Länkning till denna webbplats är tillåten förutsatt att du följer följande regler. Du kan länka till hemsidan för denna webbplats eller till någon annan sida på denna webbplats. Du får dock inte använda in-line-länkning (eller hot-linking) eller inramning. Du får inte antyda att Tikdown.org stöder eller sponsrar länken eller dess webbplats, produkter eller tjänster.

Diverse

Tikdown.org tar inget ansvar och tar inte heller några risker om en produkt eller tjänst som görs tillgänglig på denna webbplats av någon anledning bryter mot nationell lag i något land. De som går in på webbplatsen eller tjänsterna gör det på eget initiativ och är ansvariga för att följa sina nationella lagar.