Warunki usługi

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa” lub „Warunki świadczenia usług”) są prawnie wiążącą umową między Tobą, osobą fizyczną lub podmiotem („Ty” lub „Użytkownik”), a Tikdown.org dotyczącą korzystania z Tikdown. org i inne powiązane strony internetowe będące własnością i/lub obsługiwane przez Tikdown.org (łącznie „Witryna”), produkty i Usługi, zgodnie z definicją poniżej.

Tikdown.org udostępnia Witrynę i Usługi, w tym całą zawartość, informacje, grafikę, dokumenty, tekst, produkty oraz wszystkie inne elementy i produkty oferowane za pośrednictwem Witryny i Usług (łącznie „Treść”), z zastrzeżeniem warunki określone w niniejszym dokumencie.

Uzyskując dostęp do Witryny i Usług i korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług oraz wszystkich warunków zawartych i/lub wymienionych w niniejszym dokumencie, jak również wszelkich dodatkowych warunków określonych w Witrynie.

Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach świadczenia usług, nie powinieneś korzystać z Witryny lub Usług. Jeżeli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek dodatkowe szczegółowe warunki, które mają zastosowanie do poszczególnych Treści lub konkretnej transakcji zawartej za pośrednictwem Serwisu lub Usług, nie powinieneś korzystać z części Serwisu lub Usług, która zawiera takie Treści lub za pośrednictwem której zawierane są takie transakcje . Ponadto, gdy korzystasz z jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej usługi Tikdown.org lub odwiedzasz witrynę Tikdown.org lub uzyskujesz jakiekolwiek produkty lub usługi, bezpłatnie lub odpłatnie, dostarczane przez Tikdown.org, będziesz podlegać obowiązującym wytycznym i warunkom do takich produktów lub usług.

Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą zostać zmienione przez Tikdown.org w dowolnym momencie po powiadomieniu w jeden z następujących sposobów: poprzez ogłoszenie na stronie głównej Witryny, na lub po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), lub e-mailem na adres podany podczas zakładania Konta Użytkownika. Brak podania lub utrzymania dokładnych lub aktualnych danych kontaktowych na Koncie użytkownika nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług z późniejszymi zmianami.

Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych Warunków świadczenia usług, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszystkich warunków regulujących korzystanie z Witryny i Usług. Szczegółowe warunki mogą mieć zastosowanie do Treści niegenerowanych przez użytkowników. Takie szczegółowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków świadczenia usług lub, w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, takie szczególne warunki zastąpią niniejsze Warunki świadczenia usług tylko w zakresie, w jakim treść lub intencja takich konkretnych warunków jest niezgodna z niniejszymi Warunkami świadczenia usług .

Tikdown.org zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji w odniesieniu do Treści lub jej formatu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Tikdown.org zastrzega sobie również prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu użytkownika do Witryny i Usług lub dowolnej ich części z dowolnego powodu, według własnego uznania.

Obowiązki użytkowników

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny i Usług wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejsze Warunki świadczenia usług, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach. Tikdown.org NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, PRZEPISÓW LUB PRZEPISÓW POPEŁNIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ TRZECIA NA TWOJE ŻYCZENIE. DO ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA JEST ZAPEWNIENIE, ŻE KORZYSTANIE Z SERWISU Tikdown.org, STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG NIE NARUSZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZASAD LUB REGULACJI. W szczególności zgadzasz się i gwarantujesz, że podczas korzystania z Witryny i Usług Twoje działania nie naruszają praw, zasad lub przepisów (1) kraju, stanu lub miejscowości, w której mieszkasz, lub (2) kraju, stanu, lub miejscowości, w której znajduje się lub działa Tikdown.org. Obejmuje to przestrzeganie obowiązujących ograniczeń eksportowych i importowych, a także innych ograniczeń.

Korzystanie z Witryny i Usług
Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu (ani próbować uzyskiwać dostępu) do Usług w jakikolwiek inny sposób niż za pomocą środków dostarczonych przez Tikdown.org lub jej autoryzowanych partnerów. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu (ani próbować uzyskiwać dostępu) do Usług w sposób zautomatyzowany i że nie będziesz angażować się w żadne działania, które zakłócają lub zakłócają Usługi (lub serwery i sieci, które są połączone z Usługami).

Ponadto zgadzasz się:

nie zakłócać ani nie zakłócać korzystania przez innych użytkowników z Witryny i Usług lub witryn powiązanych lub powiązanych;
nie przesyłać, nie publikować ani w inny sposób nie przesyłać za pośrednictwem Witryny i Usług żadnych wirusów ani innych szkodliwych, destrukcyjnych lub destrukcyjnych plików;
nie używać ani nie próbować korzystać z Konta Użytkownika, hasła lub systemu innego użytkownika;
nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek Treści lub Treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), do których użytkownik nie jest upoważniony na podstawie niniejszych warunków;
nie zakłócać ani nie zakłócać bezpieczeństwa Witryny, Usług, Treści, Treści użytkownika, zasobów systemowych, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych lub dostępnych za pośrednictwem Witryny i Usług lub jakichkolwiek powiązanych lub powiązanych witryny.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Okres obowiązywania niniejszych Warunków świadczenia usług („Okres”) rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia korzystania z Witryny lub Usług i trwa bezterminowo, o ile Tikdown.org lub Ty nie wypowiedzą go w inny sposób za pisemnym powiadomieniem. Tikdown.org zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, niniejsze Warunki świadczenia usług wygasają automatycznie, jeśli nie spełnisz któregokolwiek z ograniczeń lub innych wymagań opisanych w niniejszym dokumencie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków świadczenia usług należy natychmiast zaprzestać korzystania z tej Witryny i Usług, w tym między innymi korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich i innej własności intelektualnej Tikdown.org.

PO ZAKOŃCZENIU NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDZIESZ JUŻ UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

Łącza do innych witryn i materiałów stron trzecich

Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych Witryn i/lub produktów stron trzecich, które nie są pod kontrolą Tikdown.org (łącznie „Materiały Osób Trzecich”). Tikdown.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Materiały Osób Trzecich. Tikdown.org udostępnia takie łącza wyłącznie dla wygody użytkowników Witryny i Usług, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza do jakichkolwiek Materiałów Osób Trzecich nie oznacza poparcia przez Tikdown.org treści, produktów i/lub usług takich osób trzecich. Materiały imprezowe. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień stanowiących inaczej w niniejszym dokumencie, żadne postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług nie może być interpretowane jako przyznające użytkownikowi jakiekolwiek prawa lub licencje w odniesieniu do takich Materiałów Osób Trzecich lub uprawniające do korzystania z takich Materiałów Osób Trzecich.

Własność intelektualna

Prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności do Witryny, Tikdown.org, Usług i Treści (w tym między innymi oprogramowania, usług, dźwięku, wideo, tekstu i zdjęć, ale z wyłączeniem Treści użytkownika) należą do Tikdown.org i/ lub jej licencjodawców. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub nie zostało to autoryzowane przez Tikdown.org na piśmie, wszelkie prawa do Witryny, Usług i Treści, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Zgadzasz się nie kopiować, ponownie publikować, ramkować, udostępniać do pobrania, przesyłać, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, rozpowszechniać, licencjonować, udzielać sublicencji, inżynierii wstecznej ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Treści, Witryny, Tikdown .org lub Usługi inne niż w połączeniu z Usługami oferowanymi przez Tikdown.org za pośrednictwem Witryn.

Tikdown.org niniejszym zrzeka się wszelkich praw do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, patentów, nazw domen lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wszelkie interesy własności intelektualnej osób trzecich, o których mowa w niniejszym dokumencie, w tym bez ograniczeń Materiały osób trzecich lub w inny sposób przedstawione w tej Witrynie, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Tikdown.org zrzeka się jakichkolwiek praw własności do praw własności intelektualnej innych niż ich własne.

Zastrzeżenie

Materiały na stronie Tikdown.org są dostarczane „tak jak są”. Tikdown.org nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Tikdown.org nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Tikdown.org ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów w Tikdown. strony internetowej org, nawet jeśli Tikdown.org lub autoryzowany przedstawiciel Tikdown.org został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Bezprawne lub zabronione użycie

Użytkownik nie może korzystać z Witryny lub Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, zabronionym przez niniejsze Warunki świadczenia usług lub w jakikolwiek sposób zakłócający lub próbujący zakłócać prawidłowe działanie Witryny lub Usług. Użytkownik nie może korzystać z Witryny lub Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub Usługi, lub który zakłóca korzystanie i korzystanie z Witryny lub Usług przez osoby trzecie. Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego oprogramowania stron trzecich, które przechwytuje, „kopie” lub w inny sposób zbiera informacje z lub za pośrednictwem Witryny lub Usług. Nie możesz uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione przez Tikdown.org wszystkim użytkownikom Witryny lub Usług. Nie możesz inicjować, pomagać ani angażować się w atak na jakikolwiek serwer Tikdown.org ani w inny sposób próbować zakłócać działanie serwerów Tikdown.org.

Prywatność

Tikdown.org szanuje Twoją prywatność oraz wykorzystanie i ochronę Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z nasząPolityką prywatności, aby uzyskać ważne informacje i ujawnienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z tej Witryny.

Linkowanie do tej witryny

Tworzenie linków do tej Witryny jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad. Możesz umieścić link do strony głównej tej Witryny lub do dowolnej innej strony tej Witryny. Nie możesz jednak używać linków w linii (lub hot-linków) lub ramek. Nie możesz sugerować, że Tikdown.org popiera lub sponsoruje linker lub jego stronę internetową, produkty lub usługi.

Różnorodny

Tikdown.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi żadnego ryzyka, jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt lub usługa udostępniona w tej Witrynie narusza prawo krajowe jakiegokolwiek kraju. Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny lub Usług, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa krajowego.