Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst" of "Servicevoorwaarden") is een juridisch bindende overeenkomst tussen u, een persoon of een entiteit ("u" of "gebruiker"), en Tikdown.org met betrekking tot het gebruik van Tikdown. org en andere gerelateerde websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door Tikdown.org (samen de “Website”), producten en Diensten, zoals hieronder gedefinieerd.

Tikdown.org stelt Website en Diensten, inclusief alle inhoud, informatie, afbeeldingen, documenten, tekst, producten en alle andere elementen en producten aangeboden via de Website en Diensten (gezamenlijk de "Inhoud") beschikbaar voor uw gebruik, onderhevig aan de voorwaarden uiteengezet in dit document.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden en alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen, evenals alle aanvullende voorwaarden die op de Website worden uiteengezet.

Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Servicevoorwaarden, mag u de Website of Services niet gebruiken. Als u niet akkoord gaat met aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde inhoud of op een bepaalde transactie die via de website of services wordt gesloten, mag u het deel van de website of services dat dergelijke inhoud bevat of waarmee dergelijke transacties worden afgesloten niet gebruiken . Ook wanneer u een huidige of toekomstige Tikdown.org-service gebruikt of de Tikdown.org-website bezoekt of producten of diensten verkrijgt, gratis of tegen betaling, geleverd door Tikdown.org, bent u onderworpen aan de toepasselijke richtlijnen en voorwaarden aan dergelijke producten of diensten.

Deze Servicevoorwaarden kunnen op elk moment door Tikdown.org worden gewijzigd na kennisgeving op een van de volgende manieren: door een bericht op de hoofdpagina van de website, op of nadat u zich hebt aangemeld bij uw gebruikersaccount (zoals hieronder gedefinieerd), of per e-mail naar het adres dat u hebt opgegeven bij het instellen van uw gebruikersaccount. Als u nalaat om nauwkeurige of actuele contactgegevens in uw gebruikersaccount te verstrekken of bij te houden, ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze Servicevoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Controleer deze Servicevoorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website en Services. Er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op niet door gebruikers gegenereerde inhoud. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Servicevoorwaarden of, indien niet in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden deze Servicevoorwaarden alleen vervangen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Servicevoorwaarden .

Tikdown.org behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de inhoud of het formaat daarvan. Tikdown.org behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website en Diensten of enig deel daarvan om welke reden dan ook te beëindigen of te beperken.

Verplichtingen van gebruikers

U stemt ermee in de Website en Services alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Servicevoorwaarden, evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. Tikdown.org IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE OVERTREDING VAN TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF REGELGEVING DIE IN UW BEHEER DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ IS TOEGESTAAN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW GEBRUIK VAN DE Tikdown.org, WEBSITE EN DIENSTEN NIET IN STRIJD IS MET TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF REGELGEVING. In het bijzonder stemt u ermee in en garandeert u dat uw acties bij het gebruik van de Website en Services niet in strijd zijn met de wetten, regels of voorschriften van (1) het land, de staat of de plaats waar u woont, of (2) het land, de staat, of plaats waar Tikdown.org is gevestigd of actief is. Dit omvat het naleven van toepasselijke export- en importbeperkingen en andere beperkingen.

Uw gebruik van de website en diensten
U stemt ermee in om geen toegang te krijgen (of te proberen toegang te krijgen tot) de Services op een andere manier dan via de middelen die worden geboden door Tikdown.org of zijn geautoriseerde partners. U stemt ermee in om geen toegang te krijgen (of te proberen toegang te krijgen tot) de Diensten door middel van geautomatiseerde middelen en dat u geen activiteiten zult ondernemen die de Diensten (of de servers en netwerken die verbonden zijn met de Diensten) verstoort of verstoort.

Verder ga je akkoord:

om het plezier van andere gebruikers van de Website en Diensten of gelieerde of gelinkte sites niet te verstoren of te verstoren;
om geen virussen of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden te uploaden, plaatsen of anderszins via de Website en Services te verzenden;
het gebruikersaccount, wachtwoord of systeem van een andere gebruiker niet te gebruiken of proberen te gebruiken;
om geen toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot enige Inhoud of Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd), waartoe u niet gemachtigd bent om toegang te krijgen onder de hierin vermelde voorwaarden;
om de veiligheid van de Website, Diensten, Inhoud, Gebruikersinhoud, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Website en Diensten of enige gelieerde of gelinkte plaatsen.

Termijn en beëindiging

De looptijd van deze Servicevoorwaarden (“Termijn”) begint wanneer u de Website of Diensten begint te gebruiken en zal voor altijd blijven bestaan, tenzij anderszins beëindigd door Tikdown.org of u door middel van een schriftelijke kennisgeving. Tikdown.org behoudt zich het recht voor om de Services of een deel daarvan op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, worden deze Servicevoorwaarden automatisch beëindigd als u niet voldoet aan een van de hierin beschreven beperkingen of andere vereisten. Na beëindiging of afloop van deze Servicevoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze Website en de Services, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik van de handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten en ander intellectueel eigendom van Tikdown.org.

BIJ BEINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT U NIET MEER BEVOEGD OM DE WEBSITE OF DIENSTEN OP ENIGE MANIER TE GEBRUIKEN.

Links naar andere sites en materialen van derden

De website en diensten kunnen links bevatten naar andere websites en/of producten van derden die niet onder controle van Tikdown.org staan (gezamenlijk "Materialen van derden"). Tikdown.org is op geen enkele manier verantwoordelijk voor dergelijk materiaal van derden. Tikdown.org biedt dergelijke links alleen aan voor het gemak van de gebruikers van de Website en Diensten, en het opnemen van een link naar materiaal van derden houdt niet in dat Tikdown.org de inhoud, producten en/of diensten van dergelijke derden goedkeurt. Feest materialen. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, mag niets in deze Servicevoorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten of licenties met betrekking tot dergelijk Materiaal van Derden of om u het recht te geven om dergelijk Materiaal van Derden te gebruiken.

Intellectueel eigendom

Auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten op de Website, Tikdown.org, Diensten en Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, diensten, audio, video, tekst en foto's, maar exclusief Gebruikersinhoud) berusten bij Tikdown.org en/ of zijn licentiegevers. Tenzij hierin specifiek anders bepaald of schriftelijk geautoriseerd door Tikdown.org, zijn alle rechten op de Website, Diensten en Inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, voorbehouden. U stemt ermee in om de inhoud, website, Tikdown niet te kopiëren, opnieuw te publiceren, te framen, beschikbaar te stellen om te downloaden, verzenden, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, in licentie geven, in sublicentie geven, reverse-engineeren of afgeleide werken maken. .org, of Diensten, anders dan in combinatie met de Diensten aangeboden door Tikdown.org via de Websites.

Tikdown.org doet hierbij afstand van alle rechten op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle intellectuele eigendomsbelangen van derden waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot materiaal van derden of anderszins verstrekt op deze website, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Tikdown.org verwerpt alle eigendomsbelangen in de intellectuele eigendomsrechten anders dan die van henzelf.

Vrijwaring

Het materiaal op de website van Tikdown.org wordt geleverd "zoals het is". Tikdown.org geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Tikdown.org geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

Beperkingen

Tikdown.org of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Tikdown te gebruiken. org internetsite, zelfs als Tikdown.org of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Tikdown.org mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Onwettig of verboden gebruik

U mag de Website of Services niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is, verboden is door deze Servicevoorwaarden, of op enigerlei wijze de goede werking van de Website of Services verstoort of probeert te verstoren. U mag de Website of Diensten niet gebruiken op een manier die de Website of Diensten zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de Website of Diensten door derden verstoort. U stemt ermee in dat u geen software van derden zult gebruiken die informatie van of via de Website of Diensten onderschept, "mijnt" of anderszins verzamelt. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk door Tikdown.org aan alle gebruikers van de Website of Diensten ter beschikking zijn gesteld. U mag geen aanval op een Tikdown.org-server instellen, assisteren of erbij betrokken raken of anderszins proberen de Tikdown.org-servers te verstoren.

Privacy

Tikdown.org respecteert uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg onsprivacybeleid voor belangrijke informatie en bekendmakingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie in verband met uw gebruik van deze website.

Linken naar deze website

Linken naar deze Website is toegestaan mits u zich aan de volgende regels houdt. U kunt een link naar de startpagina van deze website of naar een andere pagina van deze website maken. Het is echter niet toegestaan gebruik te maken van in-line linking (of hot-linking) of framing. U mag niet impliceren dat Tikdown.org de linker of zijn website, producten of diensten onderschrijft of sponsort.

Diversen

Tikdown.org draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt geen risico's als om welke reden dan ook een product of dienst die op deze website beschikbaar wordt gesteld, in strijd is met de nationale wetgeving van enig land. Degenen die toegang hebben tot de Website of Diensten doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van hun nationale wetgeving.