Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan ini (“Perjanjian” atau “Syarat Perkhidmatan”) ialah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda, sama ada individu atau entiti (“anda” atau “pengguna”), dan Tikdown.org berkenaan penggunaan Tikdown. org dan tapak web berkaitan lain yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Tikdown.org (bersama-sama, "Laman Web"), produk dan Perkhidmatan, seperti yang ditakrifkan di bawah.

Tikdown.org menjadikan Laman Web dan Perkhidmatan, termasuk semua kandungan, maklumat, grafik, dokumen, teks, produk, dan semua elemen dan produk lain yang ditawarkan melalui Laman Web dan Perkhidmatan (secara kolektif, “Kandungan”) tersedia untuk kegunaan anda tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini.

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan dan menerima Terma Perkhidmatan ini dan semua terma dan syarat yang terkandung dan/atau dirujuk di sini serta sebarang terma dan syarat tambahan yang ditetapkan di Laman Web.

Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat dalam Syarat Perkhidmatan ini, anda tidak seharusnya menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma khusus tambahan yang terpakai pada Kandungan tertentu atau transaksi tertentu yang dibuat melalui Laman Web atau Perkhidmatan, maka anda tidak seharusnya menggunakan bahagian Laman Web atau Perkhidmatan yang mengandungi Kandungan tersebut atau melalui mana urus niaga tersebut dimuktamadkan. . Selain itu, apabila anda menggunakan mana-mana perkhidmatan Tikdown.org semasa atau akan datang atau melawati Laman Web Tikdown.org atau mendapatkan sebarang produk atau perkhidmatan, sama ada secara percuma atau untuk pembayaran, yang disediakan oleh Tikdown.org, anda akan tertakluk kepada garis panduan dan syarat yang berkenaan kepada produk atau perkhidmatan tersebut.

Syarat Perkhidmatan ini boleh dipinda oleh Tikdown.org pada bila-bila masa selepas notis diberikan melalui mana-mana cara berikut: melalui siaran pada halaman utama Laman Web, pada atau selepas anda log masuk ke Akaun Pengguna anda (seperti yang ditakrifkan di bawah), atau melalui e-mel ke alamat yang anda berikan semasa anda menyediakan Akaun Pengguna anda. Kegagalan anda untuk memberikan atau mengekalkan maklumat hubungan yang tepat atau semasa dalam Akaun Pengguna anda tidak akan menghilangkan tanggungjawab anda untuk mematuhi Syarat Perkhidmatan ini seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

Sila semak Syarat Perkhidmatan ini dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui semua terma yang mengawal penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda. Terma dan syarat tertentu mungkin dikenakan pada Kandungan yang dijana bukan pengguna. Syarat khusus sedemikian mungkin sebagai tambahan kepada Syarat Perkhidmatan ini atau, jika tidak konsisten dengan Syarat Perkhidmatan ini, syarat khusus tersebut akan menggantikan Syarat Perkhidmatan ini hanya setakat kandungan atau niat syarat khusus tersebut tidak konsisten dengan Syarat Perkhidmatan ini .

Tikdown.org berhak untuk membuat perubahan atau kemas kini berkenaan Kandungan atau formatnya pada bila-bila masa tanpa notis. Tikdown.org juga berhak untuk menamatkan atau menyekat akses anda kepada Laman Web dan Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya atas apa jua sebab sekalipun mengikut budi bicara mutlaknya.

Kewajipan Pengguna

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Syarat Perkhidmatan ini serta mana-mana undang-undang, peraturan atau amalan atau garis panduan yang diterima umum dalam bidang kuasa yang berkaitan. Tikdown.org TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG PELANGGARAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN, ATAU PERATURAN YANG BERKENAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA ATAS PERINTAH ANDA. ADALAH TANGGUNGJAWAB ANDA UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA PENGGUNAAN Tikdown.org, LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN ANDA TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG, PERATURAN, ATAU PERATURAN YANG BERKENAAN. Secara khususnya, anda bersetuju dan menjamin bahawa dalam menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, tindakan anda tidak melanggar undang-undang, peraturan atau peraturan (1) negara, negeri atau kawasan tempat anda tinggal, atau (2) negara, negeri, atau kawasan tempat Tikdown.org berada atau beroperasi. Ini termasuk mematuhi sekatan eksport dan import yang berkenaan serta sekatan lain.

Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan Anda
Anda bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) Perkhidmatan dengan sebarang cara selain daripada cara yang disediakan oleh Tikdown.org atau rakan kongsinya yang diberi kuasa. Anda bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) Perkhidmatan melalui cara automatik dan anda tidak akan terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Perkhidmatan (atau pelayan dan rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan).

Selanjutnya, anda bersetuju:

untuk tidak mengganggu atau mengganggu keseronokan mana-mana pengguna lain terhadap Laman Web dan Perkhidmatan atau tapak bersekutu atau dipautkan;
untuk tidak memuat naik, menyiarkan, atau sebaliknya menghantar melalui Laman Web dan Perkhidmatan sebarang virus atau fail lain yang berbahaya, mengganggu atau merosakkan;
untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan Akaun Pengguna, kata laluan atau sistem pengguna lain;
untuk tidak mengakses atau cuba mengakses mana-mana Kandungan atau Kandungan Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah), yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses di bawah terma di sini;
untuk tidak mengganggu atau mengganggu keselamatan, atau sebaliknya menyebabkan kemudaratan kepada Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan, Kandungan Pengguna, sumber sistem, akaun, kata laluan, pelayan atau rangkaian yang disambungkan atau boleh diakses melalui Laman Web dan Perkhidmatan atau mana-mana gabungan atau dipautkan tapak.

Tempoh dan Penamatan

Tempoh Syarat Perkhidmatan (“Terma”) ini akan bermula apabila anda mula menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan dan akan berterusan selama-lamanya melainkan ditamatkan sebaliknya oleh Tikdown.org atau anda melalui notis bertulis. Tikdown.org berhak untuk menukar, menggantung atau menghentikan Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya, pada bila-bila masa. Tanpa prejudis kepada mana-mana hak lain, Syarat Perkhidmatan ini akan ditamatkan secara automatik jika anda gagal mematuhi mana-mana batasan atau keperluan lain yang diterangkan di sini. Selepas sebarang penamatan atau tamatnya Syarat Perkhidmatan ini, anda mesti berhenti serta-merta menggunakan Laman Web ini dan Perkhidmatan termasuk tanpa had sebarang penggunaan tanda dagangan, nama dagangan, hak cipta dan harta intelek lain Tikdown.org.

SELEPAS PENAMATAN PERJANJIAN INI ANDA TIDAK AKAN DIBERI KEBENARAN LAGI UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN DALAM APA PUN.

Pautan ke Tapak Lain dan Bahan Pihak Ketiga

Laman Web dan Perkhidmatan mungkin termasuk pautan ke Laman Web lain dan/atau produk pihak ketiga dan yang tidak berada di bawah kawalan Tikdown.org (secara kolektif, “Bahan Pihak Ketiga”). Tikdown.org tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk Bahan Pihak Ketiga tersebut. Tikdown.org menyediakan pautan sedemikian hanya untuk kemudahan pengguna Laman Web dan Perkhidmatan, dan kemasukan mana-mana pautan ke mana-mana Bahan Pihak Ketiga tidak membayangkan pengesahan oleh Tikdown.org terhadap kandungan, produk dan/atau perkhidmatan Third tersebut Bahan Parti. Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan di sini, tiada apa-apa pun dalam Syarat Perkhidmatan ini akan ditafsirkan sebagai memberikan anda sebarang hak atau lesen berkenaan dengan Bahan Pihak Ketiga tersebut atau melayakkan anda menggunakan Bahan Pihak Ketiga tersebut.

Harta Intelek

Hak cipta, tanda dagangan dan semua hak proprietari lain dalam Laman Web, Tikdown.org, Perkhidmatan dan Kandungan (termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian, perkhidmatan, audio, video, teks dan gambar, tetapi tidak termasuk Kandungan Pengguna) terletak pada Tikdown.org dan/ atau pemberi lesennya. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus di sini atau dibenarkan oleh Tikdown.org secara bertulis, semua hak dalam Laman Web, Perkhidmatan dan Kandungan yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan semula, merangka, menyediakan untuk dimuat turun, menghantar, mengubah suai, menyewa, memajak, meminjam, menjual, menyerahkan, mengedar, melesenkan, sublesen, jurutera terbalik atau mencipta karya terbitan berdasarkan Kandungan, Laman Web, Tikdown .org, atau Perkhidmatan, selain daripada bersama-sama dengan Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Tikdown.org melalui Laman Web.

Tikdown.org dengan ini menafikan sebarang hak ke atas tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo, hak cipta, paten, nama domain atau kepentingan harta intelek lain pihak ketiga. Semua kepentingan harta intelek pihak ketiga yang dirujuk di sini, termasuk tanpa had Bahan Pihak Ketiga atau sebaliknya disediakan di Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing. Tikdown.org menafikan sebarang kepentingan proprietari dalam hak harta intelek selain mereka.

Penafian

Bahan-bahan di laman web Tikdown.org disediakan "seadanya". Tikdown.org tidak membuat waranti, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain, termasuk tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain. Selanjutnya, Tikdown.org tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman web Internetnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke laman web ini.

Had

Dalam apa jua keadaan Tikdown.org atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan (termasuk, tanpa had, kerosakan untuk kehilangan data atau keuntungan, atau akibat gangguan perniagaan,) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan di Tikdown. org laman Internet, walaupun Tikdown.org atau wakil sah Tikdown.org telah dimaklumkan secara lisan atau bertulis tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat, atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

Penggunaan Haram atau Dilarang

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, dilarang oleh Syarat Perkhidmatan ini, atau dalam apa-apa cara mengganggu atau cuba mengganggu kerja Laman Web atau Perkhidmatan yang sepatutnya. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan Laman Web atau Perkhidmatan, atau yang mengganggu penggunaan dan keseronokan mana-mana pihak ketiga terhadap Laman Web atau Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan mana-mana perisian pihak ketiga yang memintas, "lombong," atau sebaliknya mengumpul maklumat daripada atau melalui Laman Web atau Perkhidmatan. Anda tidak boleh mendapatkan atau mencuba untuk mendapatkan apa-apa bahan atau maklumat melalui sebarang cara yang tidak sengaja disediakan oleh Tikdown.org kepada semua pengguna Laman Web atau Perkhidmatan. Anda tidak boleh memulakan, membantu, atau terlibat dalam serangan ke atas mana-mana pelayan Tikdown.org atau sebaliknya cuba mengganggu pelayan Tikdown.org.

Privasi

Tikdown.org menghormati privasi anda dan penggunaan serta perlindungan maklumat peribadi anda. Sila lihatDasar Privasi kami untuk maklumat penting dan pendedahan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

Memaut ke Laman Web ini

Memautkan ke Laman Web ini dibenarkan dengan syarat anda mematuhi peraturan berikut. Anda boleh memaut ke halaman utama Laman Web ini atau ke mana-mana halaman lain Laman Web ini. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan menggunakan pautan dalam talian (atau pautan panas) atau pembingkaian. Anda tidak boleh membayangkan bahawa Tikdown.org menyokong atau menaja pemaut atau tapak web, produk atau perkhidmatannya.

Macam-macam

Tikdown.org tidak memikul apa-apa tanggungjawab atau menanggung sebarang risiko jika atas sebab apa pun produk atau perkhidmatan yang disediakan di Laman Web ini melanggar undang-undang negara mana-mana negara. Mereka yang mengakses Laman Web atau Perkhidmatan berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang negara mereka.