Kasutustingimused

Need teenusetingimused ("Leping" või "Teenusetingimused") on õiguslikult siduv leping teie, kas üksikisiku või juriidilise isiku ("teie" või "kasutaja") ja Tikdown.org vahel Tikdowni kasutamise kohta. org ja muud seotud veebisaidid, mis kuuluvad ja/või mida haldab Tikdown.org (koos „veebisait”), tooted ja teenused, nagu allpool määratletud.

Tikdown.org teeb veebisaidi ja teenused, sealhulgas kogu sisu, teabe, graafika, dokumendid, teksti, tooted ja kõik muud veebisaidi ja teenuste kaudu pakutavad elemendid ja tooted (koos "sisu") teie kasutamiseks kättesaadavaks, kui selles dokumendis sätestatud tingimused.

Veebisaidile ja teenustele ligi pääsedes ja neid kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi ja kõiki siin sisalduvaid ja/või viidatud tingimusi ning kõiki veebisaidil esitatud lisatingimusi ja nõustute nendega.

Kui te ei nõustu kõigi nendes teenusetingimustes sisalduvate tingimustega, ei tohiks te veebisaiti ega teenuseid kasutada. Kui te ei nõustu täiendavate eritingimustega, mis kehtivad konkreetse sisu või veebisaidi või teenuste kaudu tehtud konkreetse tehingu kohta, ei tohiks te kasutada veebisaidi või teenuste seda osa, mis sisaldab sellist sisu või mille kaudu selliseid tehinguid tehakse. . Samuti, kui kasutate mõnda praegust või tulevast Tikdown.org-i teenust või külastate Tikdown.org veebisaiti või hankite Tikdown.org-i pakutavaid tooteid või teenuseid kas tasuta või tasu eest, kehtivad teile kehtivad juhised ja tingimused. sellistele toodetele või teenustele.

Tikdown.org võib neid teenusetingimusi igal ajal muuta, teatades sellest ühel järgmistest viisidest: postituse kaudu veebisaidi avalehel või pärast seda, kui logite sisse oma kasutajakontole (nagu on määratletud allpool), või e-posti teel aadressile, mille andsite kasutajakonto loomisel. Teie suutmatus esitada või säilitada oma kasutajakontol täpset või ajakohast kontaktteavet ei vabasta teie kohustusest järgida neid teenusetingimusi, mida aeg-ajalt muudetakse.

Kontrollige neid teenusetingimusi regulaarselt tagamaks, et olete teadlik kõigist veebisaidi ja teenuste kasutamist reguleerivatest tingimustest. Mittekasutajate loodud sisule võivad kehtida konkreetsed nõuded ja tingimused. Sellised konkreetsed tingimused võivad lisanduda käesolevatele teenusetingimustele või kui need on vastuolus käesolevate teenusetingimustega, asendavad sellised konkreetsed tingimused neid teenusetingimusi ainult niivõrd, kuivõrd selliste konkreetsete tingimuste sisu või eesmärk on vastuolus käesolevate teenusetingimustega. .

Tikdown.org jätab endale õiguse teha sisus või selle vormingus muudatusi või uuendusi igal ajal ilma ette teatamata. Tikdown.org jätab endale ka õiguse lõpetada või piirata teie juurdepääsu veebisaidile ja teenustele või nende mis tahes osale mis tahes põhjusel oma äranägemise järgi.

Kasutajate kohustused

Nõustute kasutama veebisaiti ja teenuseid ainult nendes teenusetingimustes lubatud eesmärkidel, samuti asjakohastes jurisdiktsioonides kehtivate seaduste, määruste või üldtunnustatud tavade või juhistega. Tikdown.org EI VASTUTA KOHALDATAVATE SEADUSTE, REEGLIDE VÕI MÄÄRUSTE RIKKUMISE EEST, MIS ON TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOL TEIE OLUL PÜHENDUD. TEIE VASTUTUSTE TAGADA, ET Tikdown.org., VEEBILEHE JA TEENUSTE KASUTAMINE EI LAKSE KOHALDATAVATE SEADUSTE, REEGLIDE VÕI MÄÄRUSTEGA VASTU. Täpsemalt nõustute ja garanteerite, et veebisaiti ja teenuseid kasutades ei ole teie tegevus vastuolus (1) teie elukohariigi, osariigi või paikkonna seaduste, reeglite või määrustega või (2) riigi, osariigi, või koht, kus Tikdown.org asub või tegutseb. See hõlmab kehtivate ekspordi- ja impordipiirangute ning muude piirangute järgimist.

Teie veebisaidi ja teenuste kasutamine
Nõustute mitte pääsema teenustele juurde (ega proovite juurde pääseda) muul viisil kui Tikdown.org või selle volitatud partnerite pakutavate vahendite kaudu. Nõustute mitte teenustele automaatsete vahenditega juurde pääsema (või mitte püüdma juurde pääseda) ega tegele ühegi tegevusega, mis häirib või häirib teenuseid (või teenustega ühendatud servereid ja võrke).

Lisaks nõustute:

mitte häirima ega segama ühegi teise kasutaja Veebisaidi ja teenuste või seotud või lingitud saitide nautimist;
mitte üles laadida, postitada ega muul viisil veebisaidi ja teenuste kaudu edastada viiruseid ega muid kahjulikke, häirivaid või hävitavaid faile;
mitte kasutada ega üritada kasutada teise kasutaja kasutajakontot, parooli või süsteemi;
mitte pääseda juurde ega ürita juurde pääseda sisule või kasutajasisule (nagu on määratletud allpool), millele teil pole siinsete tingimuste alusel juurdepääsuõigust;
mitte häirima ega segama veebisaidi, teenuste, sisu, kasutaja sisu, süsteemiressursside, kontode, paroolide, serverite või võrkude, mis on ühendatud või mille kaudu on juurdepääs veebisaidi ja teenuste või mis tahes seotud või lingitud võrkudele, turvalisust või muul viisil kahjustamata saidid.

Tähtaeg ja lõpetamine

Käesolevate teenusetingimuste kehtivusaeg ("Tingimused") algab veebisaidi või teenuste kasutamise alustamisest ja jätkub igavesti, kui Tikdown.org või teie kirjaliku teatega ei lõpeta teisiti. Tikdown.org jätab endale õiguse teenuseid või nende mis tahes osa igal ajal muuta, peatada või katkestada. Ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi, lõpevad need teenusetingimused automaatselt, kui te ei järgi siin kirjeldatud piiranguid või muid nõudeid. Nende teenusetingimuste mis tahes lõpetamise või aegumise korral peate viivitamatult lõpetama selle veebisaidi ja teenuste kasutamise, sealhulgas ilma piiranguteta Tikdown.org kaubamärkide, kaubanimede, autoriõiguste ja muu intellektuaalomandi kasutamise.

KÄESOLEVA LEPINGU LÕPETAMISEL EI OLE TEIL ENAM LUBATUS VEEBISAITI EGA TEENUSID MIS TAHES KASUTADA.

Lingid teistele saitidele ja kolmandate osapoolte materjalidele

Veebisait ja teenused võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ja/või kolmandate osapoolte toodetele, mis ei ole Tikdown.orgi kontrolli all (koos „kolmanda osapoole materjalid“). Tikdown.org ei vastuta selliste kolmandate isikute materjalide eest. Tikdown.org pakub selliseid linke ainult veebisaidi ja teenuste kasutajate mugavuse huvides ning mis tahes lingi lisamine mis tahes kolmandate osapoolte materjalidele ei tähenda, et Tikdown.org nõustuks sellise kolmanda sisu, toodete ja/või teenustega Peo materjalid. Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei tõlgendata midagi nendes teenusetingimustes teile selliste kolmandate osapoolte materjalidega seotud õigusi või litsentse andvana või selliste kolmandate osapoolte materjalide kasutamiseks.

Intellektuaalne omand

Autoriõigus, kaubamärk ja kõik muud veebisaidi, Tikdown.org, teenuste ja sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult tarkvara, teenuste, heli, video, teksti ja fotode, kuid välja arvatud kasutaja sisu) omandiõigused kuuluvad Tikdown.org-ile ja/ või selle litsentsiandjad. Kui siin ei ole konkreetselt sätestatud teisiti või kui Tikdown.org pole kirjalikult volitanud, on kõik õigused veebisaidile, teenustele ja sisule, mida siin ei ole sõnaselgelt antud, reserveeritud. Nõustute mitte kopeerima, uuesti avaldama, raamima, allalaadimiseks kättesaadavaks tegema, edastama, muutma, rentima, rentima, laenutama, müüma, määrama, levitama, litsentseerima, all-litsentsi, pöördprojekteerima ega looma tuletatud teoseid, mis põhinevad sisul, veebisaidil, Tikdownil. .org või teenused, välja arvatud koos Tikdown.org poolt veebisaitide kaudu pakutavate teenustega.

Tikdown.org loobub käesolevaga mis tahes õigustest kaubamärkidele, teenusemärkidele, kaubanimedele, logodele, autoriõigustele, patentidele, domeeninimedele või muudele kolmandate isikute intellektuaalomandi huvidele. Kõik käesolevas dokumendis viidatud kolmandate isikute intellektuaalomandi huvid, sealhulgas kolmandate isikute materjal või muul viisil sellel veebisaidil esitatud materjal, kuuluvad nende vastavatele omanikele. Tikdown.org ütleb lahti mis tahes varalistest huvidest intellektuaalomandi õiguste osas, välja arvatud nende omad.

Vastutusest loobumine

Tikdown.org veebisaidil olevad materjalid on esitatud "nagu on". Tikdown.org ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab kõik muud garantiid, sealhulgas ilma piiranguteta kaudsed garantiid või turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või intellektuaalomandi mitterikkumise või muu õiguste rikkumise tingimused. Lisaks ei garanteeri Tikdown.org oma veebisaidil või muul viisil selliste materjalidega või sellele saidile lingitud saitidel olevate materjalide kasutamise täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta ega esita mingeid kinnitusi.

Piirangud

Mingil juhul ei vastuta Tikdown.org ega selle tarnijad kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjude eest, mis tulenevad andmete või kasumi kaotamisest või äritegevuse katkemisest), mis tulenevad Tikdowni materjalide kasutamisest või võimetusest neid kasutada. org veebilehel, isegi kui Tikdown.org või Tikdown.org volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud sellise kahju tekkimise võimalusest. Kuna mõned jurisdiktsioonid ei luba piiranguid kaudsetele garantiidele ega kaudsete või juhuslike kahjude vastutuse piiranguid, ei pruugi need piirangud teie puhul kehtida.

Ebaseaduslik või keelatud kasutamine

Te ei tohi veebisaiti ega teenuseid kasutada ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik, käesolevate teenusetingimustega keelatud või mis tahes viisil segab või üritab segada veebisaidi või teenuste nõuetekohast tööd. Te ei tohi veebisaiti või teenuseid kasutada viisil, mis võib veebisaiti või teenuseid kahjustada, keelata, üle koormata või kahjustada või mis segab mis tahes kolmanda osapoole veebisaiti või teenuseid kasutada ja nautida. Nõustute, et te ei kasuta kolmanda osapoole tarkvara, mis pealtkuulab, "miinib" või muul viisil veebisaidilt või teenuste kaudu teavet kogub. Te ei tohi hankida ega püüda hankida materjale või teavet vahenditega, mida Tikdown.org ei ole tahtlikult kõigile veebisaidi või teenuste kasutajatele kättesaadavaks teinud. Te ei tohi algatada, abistada ega osaleda ründes Tikdown.org serveri vastu ega üritada muul viisil Tikdown.org servereid häirida.

Privaatsus

Tikdown.org austab teie privaatsust ning teie isikuandmete kasutamist ja kaitset. Palun vaadake meieprivaatsuspoliitikat , et saada olulist teavet ja avalikustamisi, mis on seotud teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega seoses selle veebisaidi kasutamisega.

Selle veebisaidi linkimine

Sellele veebisaidile linkimine on lubatud tingimusel, et järgite järgmisi reegleid. Võite linkida selle veebisaidi kodulehele või mis tahes muule selle veebisaidi lehele. Siiski ei ole lubatud kasutada reas linkimist (või kiirlinkimist) ega raamimist. Te ei tohi vihjata, et Tikdown.org toetab või sponsoreerib linkijat või selle veebisaiti, tooteid või teenuseid.

Mitmesugust

Tikdown.org ei kanna mingit vastutust ega riski, kui sellel veebisaidil kättesaadavaks tehtud toode või teenus rikub mingil põhjusel mis tahes riigi seadusi. Veebisaidile või teenustele ligipääsejad teevad seda omal algatusel ja vastutavad oma riigi seaduste järgimise eest.