Podmínky služby

Tyto podmínky služby (dále jen „Smlouva“ nebo „Podmínky služby“) jsou právně závaznou dohodou mezi vámi, jednotlivcem nebo subjektem („vy“ nebo „uživatel“) a Tikdown.org ohledně používání Tikdown. org a další související webové stránky vlastněné a/nebo provozované společností Tikdown.org (společně dále jen „webová stránka“), produkty a služby, jak je definováno níže.

Tikdown.org zpřístupňuje webové stránky a služby, včetně veškerého obsahu, informací, grafiky, dokumentů, textu, produktů a všech dalších prvků a produktů nabízených prostřednictvím webových stránek a služeb (souhrnně „obsah“), pro vaše použití s výhradou podmínky uvedené v tomto dokumentu.

Vstupem na web a služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni a přijmete tyto podmínky služby a všechny podmínky obsažené a/nebo zde uvedené, jakož i jakékoli další podmínky uvedené na webu.

Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami v těchto podmínkách služby, neměli byste používat web ani služby. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli dalšími konkrétními podmínkami, které se vztahují na konkrétní obsah nebo na konkrétní transakci uzavřenou prostřednictvím webové stránky nebo služeb, pak byste neměli používat část webových stránek nebo služeb, která takový obsah obsahuje nebo prostřednictvím které jsou takové transakce uzavírány . Také, když použijete jakoukoli současnou nebo budoucí službu Tikdown.org nebo navštívíte webové stránky Tikdown.org nebo získáte jakékoli produkty nebo služby, ať už zdarma nebo za úplatu, poskytované Tikdown.org, budete podléhat příslušným směrnicím a podmínkám. na takové produkty nebo služby.

Tyto podmínky služby mohou být Tikdown.org kdykoli změněny na základě oznámení poskytnutého kterýmkoli z následujících způsobů: prostřednictvím zveřejnění na hlavní stránce webu, při nebo po přihlášení do svého uživatelského účtu (jak je definováno níže), nebo e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při zakládání uživatelského účtu. Pokud neposkytnete nebo neuchováte přesné nebo aktuální kontaktní informace ve svém uživatelském účtu, nezbavíte se odpovědnosti za dodržování těchto podmínek služby v platném znění.

Pravidelně prosím kontrolujte tyto Podmínky služby, abyste se ujistili, že jste obeznámeni se všemi podmínkami, jimiž se řídí vaše používání webových stránek a služeb. Na obsah nevytvářený uživateli se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Takové konkrétní podmínky mohou být doplňkem k těmto Podmínkám služby nebo, pokud jsou v rozporu s těmito Podmínkami služby, takové konkrétní podmínky nahradí tyto Podmínky služby pouze v rozsahu, v jakém je obsah nebo záměr takových konkrétních podmínek v rozporu s těmito Podmínkami služby. .

Tikdown.org si vyhrazuje právo provádět změny nebo aktualizace s ohledem na obsah nebo jeho formát kdykoli bez upozornění. Tikdown.org si také vyhrazuje právo ukončit nebo omezit váš přístup k webovým stránkám a službám nebo jakékoli jejich části z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení.

Povinnosti uživatelů

Souhlasíte s tím, že budete používat webovou stránku a služby pouze pro účely povolené těmito smluvními podmínkami, jakož i jakýmkoli platným zákonem, nařízením nebo obecně přijímanými postupy nebo pokyny v příslušných jurisdikcích. Tikdown.org NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ, KTERÉ JSTE SE NA VÁŠ ROZKAZ DOPOUŠTĚLI VY NEBO TŘETÍ STRANA. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ ZAJISTIT, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK Tikdown.org, WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB NEPORUŠUJE PLATNÉ ZÁKONY, PRAVIDLA NEBO PŘEDPISY. Konkrétně souhlasíte a zaručujete, že při používání webových stránek a služeb vaše jednání nebude v rozporu se zákony, pravidly nebo předpisy (1) země, státu nebo lokality, kde sídlíte, nebo (2) země, státu, nebo místo, kde Tikdown.org sídlí nebo působí. To zahrnuje dodržování platných vývozních a dovozních omezení a dalších omezení.

Vaše používání webových stránek a služeb
Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) ke Službám jinými prostředky než prostředky poskytovanými Tikdown.org nebo jejími autorizovanými partnery. Souhlasíte s tím, že ke Službám nebudete přistupovat (ani se o přístup nepokusíte) prostřednictvím automatizovaných prostředků a že se nebudete zapojovat do žádné činnosti, která narušuje nebo narušuje Služby (nebo servery a sítě, které jsou ke Službám připojeny).

Dále souhlasíte:

nenarušovat ani nezasahovat do užívání webové stránky a služeb nebo přidružených nebo propojených stránek jiným uživatelům;
nenahrávat, zveřejňovat ani jinak nepřenášet prostřednictvím webových stránek a služeb žádné viry nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory;
nepoužívat nebo se nepokoušet používat uživatelský účet, heslo nebo systém jiného uživatele;
nepřistupovat ani se nepokoušet o přístup k žádnému obsahu nebo uživatelskému obsahu (jak je definován níže), ke kterému nemáte oprávnění přistupovat podle podmínek zde uvedených;
nenarušovat ani nezasahovat do bezpečnosti webových stránek, služeb, obsahu, uživatelského obsahu, systémových zdrojů, účtů, hesel, serverů nebo sítí připojených nebo přístupných prostřednictvím webových stránek a služeb nebo jakýchkoli přidružených nebo propojených stránky.

Termín a ukončení

Doba platnosti těchto podmínek služby (dále jen „doba“) začíná, když začnete používat webovou stránku nebo služby, a bude trvat navěky, pokud Tikdown.org nebo vy písemným oznámením neukončíte jinak. Tikdown.org si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit služby nebo jakoukoli jejich část. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, budou tyto podmínky služby automaticky ukončeny, pokud nesplníte jakékoli z omezení nebo jiných požadavků zde popsaných. Po ukončení nebo vypršení platnosti těchto podmínek služby musíte okamžitě přestat používat tuto webovou stránku a služby, včetně, bez omezení, jakéhokoli použití ochranných známek, obchodních názvů, autorských práv a jiného duševního vlastnictví Tikdown.org.

PO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY JIŽ NEBUDETE OPRÁVNĚNI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SLUŽBY.

Odkazy na jiné stránky a materiály třetích stran

Webové stránky a služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a/nebo produkty třetích stran, které nejsou pod kontrolou Tikdown.org (souhrnně „Materiály třetích stran“). Tikdown.org nenese žádnou odpovědnost za takové materiály třetích stran. Tikdown.org poskytuje takové odkazy pouze pro pohodlí uživatelů webových stránek a služeb a zahrnutí jakéhokoli odkazu na jakékoli materiály třetích stran neznamená, že Tikdown.org schvaluje obsah, produkty a/nebo služby takové třetí strany. Materiály na párty. Bez ohledu na jakákoli ustanovení v rozporu v tomto dokumentu nebude nic v těchto podmínkách služby vykládáno tak, že vám uděluje jakákoli práva nebo licence s ohledem na takové materiály třetích stran nebo vás opravňuje k používání takových materiálů třetích stran.

Duševní vlastnictví

Autorská práva, ochranná známka a všechna další vlastnická práva na webové stránky, Tikdown.org, služby a obsah (včetně, ale bez omezení na software, služby, zvuk, video, text a fotografie, ale s výjimkou uživatelského obsahu) náleží Tikdown.org a/ nebo jeho poskytovatelů licencí. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak nebo není-li písemně schváleno Tikdown.org, jsou všechna práva na webové stránky, služby a obsah, která zde nejsou výslovně udělena, vyhrazena. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, znovu publikovat, rámovat, zpřístupňovat ke stažení, přenášet, upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělovat, distribuovat, licencovat, poskytovat sublicence, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu, webových stránek, Tikdown .org nebo Služby, jinak než ve spojení se službami nabízenými Tikdown.org prostřednictvím webových stránek.

Tikdown.org se tímto zříká jakýchkoli práv na ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, autorská práva, patenty, názvy domén nebo jiné zájmy duševního vlastnictví třetích stran. Veškeré zájmy duševního vlastnictví třetích stran zde uvedené, včetně, bez omezení, materiálů třetích stran nebo jinak poskytovaných na této webové stránce, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tikdown.org se zříká jakýchkoli jiných vlastnických podílů na právech duševního vlastnictví, než jsou jejich vlastní.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu Tikdown.org jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Tikdown.org neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále Tikdown.org nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoliv stránkách spojených s touto stránkou.

Omezení

Tikdown.org ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na Tikdown. org, i když Tikdown.org nebo autorizovaný zástupce Tikdown.org byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

Nezákonné nebo zakázané použití

Webové stránky nebo Služby nesmíte používat k žádnému účelu, který je nezákonný, zakázaný těmito Podmínkami služby nebo jakýmkoli způsobem zasahuje nebo se pokouší narušit řádné fungování Webu nebo Služeb. Nesmíte používat webovou stránku nebo služby žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit webovou stránku nebo služby nebo který by narušoval používání a užívání webových stránek nebo služeb třetí stranou. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný software třetích stran, který zachycuje, „těží“ nebo jinak shromažďuje informace z webových stránek nebo služeb nebo jejich prostřednictvím. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které Tikdown.org záměrně nezpřístupnila všem uživatelům webových stránek nebo služeb. Nesmíte zahájit, pomáhat nebo se zapojit do útoku na jakýkoli server Tikdown.org ani se jinak pokoušet narušit servery Tikdown.org.

Soukromí

Tikdown.org respektuje vaše soukromí a používání a ochranu vašich osobních údajů. Přečtěte si prosím našeZásady ochrany osobních údajů pro důležité informace a zveřejnění týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů v souvislosti s vaším používáním této webové stránky.

Odkaz na tuto webovou stránku

Odkazování na tuto webovou stránku je povoleno za předpokladu, že budete dodržovat následující pravidla. Můžete odkazovat na domovskou stránku této webové stránky nebo na kteroukoli jinou stránku této webové stránky. Nesmíte však používat in-line linkování (nebo hot-linking) nebo rámování. Nesmíte naznačovat, že Tikdown.org podporuje nebo sponzoruje linker nebo jeho webové stránky, produkty nebo služby.

Smíšený

Tikdown.org nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádná rizika, pokud z jakéhokoli důvodu produkt nebo služba zpřístupněná na této webové stránce poruší národní právo jakékoli země. Ti, kteří přistupují na web nebo služby, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování svých vnitrostátních zákonů.